نمرهء قبولی "راه کارگر" در اعتراض به تبعیض علیه خلق عرب در ایران

  یونس شاملی
انکار، تبعیض و اهانت های نژادپرستان علیه خلقهای غیرفارس در ایران حد و مرز نمی شناسد. رویداد تبعیض آمیز دیگر اخیرا در انکار خلق عرب الاهواز در یک برنامه تلویزیونی بوقوع پیوست و به اعتراضات مردم  عرب اهواز دامن زد و به تدریج دامنه اعتراضات به تظاهرات خیابانی و درگیری با پلیس جمهوری اسلامی و دستگیری وسیع معترضین کشیده شد.
 تشکل های مدنی و سیاسی متعلق به خلق های غیرفارس مثل همیشه در مبارزه علیه تبعیض و نژادپرستی در ایران اینبار نیز در کنار خلق عرب علیه برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند. اما امروز تیتر اعلامیه یک سازمان سیاسی چپ متعلق به جامعه فارس  (سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)) و بویژه تیتر آن "ما همه عرب هستیم" نظرم جلب کرد. متن اعلامیه نیز با ظرافت و دقت تنظیم شده بود. 


در متن اعلامیه راه کارگر همچنین میخوانیم: "سازمان ما، آپارتاید جمهوری اسلامی و تبعیض های تو در توی آن و بویژه تبعیض سازمانیافته و نهادینه شده علیه ملیت های تحت ستم و اکنون علیه مردم عرب کشورمان را بشدت محکوم می کند… سازمان ما مدافع  «حق همه ملیت های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود ، از جمله جدایی کامل و تشکیل دولت مستقل. خودمختاری هریک از ملت ها که با تمایل آزادانۀ خود در یک مجموعه جمهوری فدراتیو متحد می شوند.» ( برنامه راه کارگر ) است وبنابراین،  خواهان احترام عمیق به هویت ملی همه ملیت های تشکیل دهنده کشور و گسترش همبستگی ملی و اتحاد داوطلبانه آنهاست. از این رو هر نوع تلاش برای دامن زدن به تنش های ملی، قومی و فرقه ای را اقدامی ضدملی و ضد همبستگی مردم ایران می داند". (پایان نقل قول)


من به تیتر و محتوی اعلامیه راه کارگر در برخورد با مسئله ملی، حق تعیین سرنوشت خلقها و مبارزه علیه تبعیض و نژادپرستی نمره قبولی میدهم. امیدوارم سازمانها و احزاب سیاسی دیگر جامعه فارس نیز از راه کارگر در این زمینه بیاموزند.

سازمان راه کارگر در واقع با این اقدام و با این اعلامیه (حتی در سطح اعلامیه نیز) بسیار شجاعانه در راستای همبستگی واقعی خلقهای ساکن در ایران عمل کرده است. امیدوارم این سازمان در آینده و در اهانت به خلق ترک و دیگر خلقهای غیرفارس ساکن در ایران بتواند همچنان با نمره قبولی از امتحان مبارزه علیه تبعیض و نژادپرستی بیرون بیاید.

تسری حرکتهایی از این نوع در میان تشکل هایی با گرایشات چپ و میانه در جامعه سیاسی فارس ایران میتواند روح همبستگی خلقهای ساکن در ایران را تقویت و زمینه های اتحاد عمل سیاسی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی را تحکیم کند.


20180401

 Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0