اسکناس جدید 5000 تومانی و سیاستهای عمده رژیم جمهوری اسلامی

 یونس شاملی
 
*******************                                                              

اسکناس 5000 تومانی دولت جمهوری اسلامی در سال 2007 با طرح و شعارهایی ضد دمکراتیک و نژادپرستانه به بازار پول در ایران وارد شد و با اعتراضات وسیعی در مئدیا مواجه گردید. بویژه مطبوعات و مدیای آذربایجان جنوبی نسبت به طرح این اسکناس واکنش نسبتا تندی نشان دادند. اخیرا اسکناس 5000 تومانی جدید در ایران به جریان افتاده است که با طرحی بکلی متفاوت چاپ شده است. در روی اسکناسهای 5000 تومانی سال 2007 تصویر روح اله خمینی بنیانگذار دولت جمهوری اسلامی،  و در پشت اسکناس "آرم انرژی هسته ایی"، در کنار روایتی ساختگی از پیامبر اسلام با مضمون "دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از پارس به آن دست خواهند یافت" منقش بود و در زیر نقشه ایران عنوان "خلیج فارس" به چشم میخورد. این هر سه نقش (انرژی هسته ایی و خلیج فارس) و شعار ساختگی و برتری جویانه فارسی عمق سیاستهای جمهوری اسلامی در سیاستهای داخلی و خارجی را برملا می کرد. اما اعتراضات وسیع به این فرم و محتوی اسکناس 5000 تومانی، جمهوری اسلامی را در چاپ بعدی این اسکناس به تغییر واداشت و طرح پشت این اسکناس را تنها و تنها با شعر "توانا بود هر که دانا بود/ز دانش دل پیر برنا بود" تزئین کرد.

پشت و روی اسکناس 5000 تومانی جدید که میتوانید نمونه آن را با طرح پشت و روی همین اسکناس چاپ 2007 مقایسه کنید.

رسم دمکراتیسم و رفتار عادلانه با مردم یک کشور چند ملیتی در چاپ اسکناس، انعکاس جامعه چند ملیتی و چندزبانی با طرحهایی در پشت و یا روی اسکناس در آن کشور هاست. اما سیطره بی چون و چرای یک ملت و یک زبان در یک کشور کثیرالمله و چند زبانی و بویژه در شرایطی که حتی متکلمین تمامی زبانها در ایران و از آن جمله زبان فارسی نیز از نظر کثرت در اقلیت هستند و هیچ یک از ملیتهای ساکن در ایران دارای اکثریتی را از نظر کثرت جمعیتی تشکیل نمیدهند، رعایت عدالت و دمکراتیزیم و دوری از هر گونه سیاست تحقیرآمیز و فرودست نگری نسبت به ملیتهای ساکن در ایران امری اجتناب ناپذیر است. تمامی ملیتهای ساکن در ایران بایستی بتوانند در تمامی عرصه ها و صحنه ضمن حفظ همبستگی انسانی، بصورت برابر رقابت کنند و از حقوق یکسانی نیز در قانون برخوردار باشند.

 

من در سال 2007 و به هنگام به جریان افتادن اسکناس 5000 تومانی در بازار پولی ایران، نقدی به طرح ها و شعار موجود در آن نوشتم که انتشار دوباره آن را در شرایط کنونی و بعد از تغییر طرح پشت اسکناس 5000 تومانی ایران، مناسب میدانم.

20150306

************

 

خبر به جریان افتادن اسکناس 5000 تومانی جدید (50000 ریالی) در نظام پولی ایران بوسیله تمامی خبرگزاریهای داخلی منتشر شد. بر اساس این خبر روی این اسکناس طبق قانون حفظ یاد و آثار خمینی به تصویر وی مزین شده است. اما در پشت اسکناس در میان نقشهء ایران، "آرم انرژی هسته ای" و در کنار آن روایتی از پیامبر اسلام با این مضمون که؛ "دانش اگر در ثریا هم باشد ، مردانی از پارس به آن دست خواهند یافت" ، به چشم می خورد . در پایین نقشه ایران نیز عنوان "خلیج فارس" نقش بسته ست.

 

سمبل ها در  اسکناس جدید، واقعاً از چه سخن می گویند؟

با اندکی تعمیق و توجه به سمبل هایی که در رو و بویژه پشت اسکناس 5000 تومانی نقش بسته، میتوان به سیاستهای عمدهء جمهوری اسلامی در اشل بین المللی، منطقه ایی و داخلی پی برد. البته اگر روی اسکناس با تصویر خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، آرایش شده است زیاد دور از انتظار نیست. چرا که نقش بستن تصویر خمینی بر روی اسکناس های جمهوری اسلامی جدا از جنبه تبلیغی- سیاسی آن، بخشی از آن قدردانی است که سران امروزی جمهوری اسلامی، تکیه به اریکه قدرت سیاسی در ایران را مدیون وی می دانند. در غیر این صورت شاید برای عناصری چون خامنه ایی و یا رفسنجانی و اینک عنصر عقب مانده دیگری چون احمدی نژاد حتی نشستن در صدرات یک دولت در تصویر رویاهایشان نیز نمی گنجید. البته نباید فراموش کرد که سپردن سکان انقلاب 57 به خمینی توسط مردم و شوربختی های بعد از آن، از سویی، نشان از بی دانشی مردم نسبت به سیاست و از سوی دیگر دلیل روشنی بر توحش رژیم پهلوی دارد. چرا که عدم وجود حتی اندکی آزادی در دوران حاکمیت پهلوی، مردم از دست یافتن به ابتدائی ترین آگاهیهای سیاسی محروم ماندند و همین زمینه هر تغییر ساختاری در نظام سیاسی را به پرتگاهی برای خود مردم مبدل کرد. پرتگاهی که با سرنگونی سلطنت منحوس پهلوی و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی جنبه عملی به خود گرفت. 

 

سمبل های پشت اسکناس 5000 تومانی، اما تصویر کاملاً روشن از آن سیاستی است که جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی، منطقه ایی و داخلی بر آن تاکید دارد. به عبارت دیگر سمبلهای انتخابی در پشت اسکناس مذکور تاکید نسبتاً قطعی و جهت گیری سیاسی جمهوری اسلامی در خارج و داخل ایران را بصورت عریان به نمایش می گذارد.

 

 1.نقش "آرم انرژی هسته ایی" در مرکز نقشه ایران، نشانگر سیاست رژیم جمهوری اسلامی در قبال انرژی هسته ایی و استمرار این سیاست علی رغم واکنشهای بین المللی  است. نتایج زیان بار این سیاست ویرانگر بتدریج در حال آشکار شدن است.

 

2.تاکید به استفاده از عنوان "خلیج فارس" در مقابل استفاده از عنوان "خلیج عرب" که کشورهای عربی منطقه معمولاً از آن استفاده می کنند. این در واقع سمت گیری جمهوری اسلامی در قبال دول عرب منطقه است. البته این تمامی ماجرا خلیج فارس نیست. بلکه تاکید به عنوان خلیج فارس، جدا از تشدید جنگ مذهبی شیعه و سنی در منطقه، نوعی دهن کجی به ملیت عرب ساکن ایران نیز هست که در حساس ترین منطقه، یعنی منابع اصلی نفت ایران زندگی می کنند. تاکید به عنوان خلیج فارس از سوی رژیم در واقع بیان ناجوانمردانهء مهاجر بودن عربها  به این مناطق نیز هست.  به عبارت ساده تر برجسته کردن مسئله خلیج فارس یک هشدار تهدید آمیز به عربهای ساکن در ایران و واکنشی در قبال دنیای عرب و سنی است.

 

3.نقل قول قلابی و برتری جویانه از محمد، پیامبر اسلام مبنی بر اینکه؛ "دانش اگر در ثریا هم باشد ، مردانی از پارس به آن دست خواهند یافت" حکایت شوم آلودگی فکری نژادپرستانه در رژیم جمهوری اسلامی است.

 

اولاً؛ چگونه محمد، پیامبر اسلام، که خود عرب بود و اسلام را نیز با این زبان توضیح داده است، میتواند مردان پارسی را اینگونه تافته ایی جدا بافته از دیگران و حتی برتر از ملت خود او یاد کرده باشد!؟

 

ثانیاً؛ در اسلام و برای تمامی مسلمانان روایاتی مبنی بر تاکید به جستجوی علم وجود دارد. اما قوم و ملتی که خود محمد با فرستادن پیک ویژه خود، آنان (ساسانیان) را تهدید و دعوت به اسلام کرده است و حتی چند دهه بعد از مرگ پیامبر اسلام، در دورهء عمر، به این سرزمین حمله شده است، چگونه میتواند مورد ستایش پیامبر اسلام بوده باشد؟!

 

ثالثاً؛ روایت قلابی و نژادپرستانهء سردمداران جمهوری اسلامی حتی به نیمهء جامعه فارس هم رحمی نکرده و در روایت تنها مردان پارسی را به درجه رفیع دانش پژوهی ارتقاء داده و زنان پارسی را در جرگه ملتهای نجس قرار داده است! با این تصویر در ایران هفتاد ملیونی امروز، اگر 40 ملیون انسان را ملیتهای غیرفارس، یعنی ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن، تشکیل میدهند، حدود 15 ملیون زن پارس نیز در کنار 40 ملیون غیرفارس در ایران، یعنی 55 ملیون از جمعیت امروز ایران به جرگه نابخردان و فقط 15 ملیون در جرگه نابغه ها به حساب آورده است. البته اگر کودکان را نیز از ردیف این 15 ملیون مذکر پارسی کم کنیم، که هنوز به بلوغ نرسیده اند، در واقع می ماند حدود 5 تا 6 ملیون مرد پارسی، و یا فارس که براساس این روایت قلابی و نژادپرستانه، نابغه علم خواهند بود که دانش را از ثریا به کرهء ارض خواهند آورد! منظور جمهوری اسلامی از نشان دادن نبوغ مردان پارسی در اسکناس 5000 تومانی، به احتمال خیلی زیاد، اسمترار یک دولت استعماری و نژاد پرست در ایران است! و باز هم به احتمال زیاد، نشانهء دیگر نبوغ و دانش پژوهی آن ملت! در شکل بندی سیاست هسته ایی رژیم حاکم است که از قبل قاچاق دانش هسته ایی از دیگر کشورهای منطقه، و خرج ملیونها دلار از حساب مردمان زحمتکش آن دیار، صورت گرفته است. 

 

اندکی تعمیق به سیاست نژادپرستانه جمهوری اسلامی، این رژیم جدا از فراهم کردن شرایط برای یک جنگ ناخواسته دیگر بخاطر تاکید به سیاست هسته ایی، زمینه های جنگ داخلی را نیز با سیاستهای نابخردانه و ضد انسانی خود در این کشور فراهم می سازد.

 

2007-03-14 
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0