الگوی آموزش به زبان مادری در آذربایجان را چگونه عملی کنیم؟

یونس شاملی

انتشار کتاب آموزش زبان کردی برای کودکان مدارس در کردستان، موضوع بسیار جدی در سمت مطالبات فرهنگی ملیونها انسان غیرفارس در ایران است. اینک که کتابی برای تدریس به زبان کرد و برای تدریس در مدرسه ایی در سقز منتشر شده است، میتواند الگویی برای تحصیل مادری دیگر ملیتهای غیرفارس ساکن ایران گردد.

برای استمرار رویه ایی که در کردستان عمل شده است و کتابی به زبان کردی و برای آموزش زبان مادری برای مدارس تهیه شده است، در آذربایجان نیز، بایستی همت همه جانبه ایی برای فراهم کردن شرایط تحصیل کودکان ترک به زبان مادریشان و در مدارس آذربایجان عملی شود. برای عملی شدن تجربه کردستان، میتوان مقدمتا بعضی از معلمین، فعالین فرهنگی و مدنی خوشنام در آذربایجان طومارهایی با رقم های بالا را برای آغاز تحصیل به زبان ترکی در آذربایجان تهیه کنند و از این طریق مطالبات مردم آذربایجان را برای تحصیل به زبان ترکی در مدارس به مسئولین مربوطه ارائه نمایند و معلمین ترک صمیمانه و سخت کوشانه برای دریافت اجازه تحصیل به زبان ترکی در مدارس آذربایجان بکوشند. در این رابطه البته که بایستی بکلی از سیاسی کردن آموزش به زبان مادری اجتناب کرد و تنها با تکیه بر "اعلامیه جهانی حقوق زبانی" از یکسو و با تاکید به تجربه تازه در تهیه کتاب به زبان کردی و آغاز تحصیل به زبان مادری در کردستان، مسئولین فرهنگی و آموزشی آذربایجان میتوانند ابتکار عملی از نوع تجربه کردستان ، در تهیه کتاب به زبان ترکی و تدریس آن را، بدست بگیرند و مقامات بالاتر را برای عملی شدن این تجربه قانع نمایند و بدین ترتیب اولین گام در آذربایجان برای آموزش زبان مادری (ترکی) را به اسم خویش ثبت نمایند.

 

به نظر میرسد تجربه کردستان بایستی در اقدام مشابه در آذربایجان نقش مهمی داشته باشد. در عین حال معلمین ترک مدارس آذربایجان و آنهایی که  در زبان ترکی تخصص دارند میتوانند بعنوان طرح کتاب پیشنهادی، به تهیه چنین متن هایی اقدام کنند و پیش نویس و یا پیش نویس هایی را برای تصویب به ارگانهای فرهنگی  دولت ارائه نمایند.

 

همچنانکه عنوان کردم، اولین قدم آشنایی نزدیک با تجربه کردستان و دومین قدم طرح مطالبه فرهنگی "تحصیل به زبان ترکی در مدارس آذربایجان" به شیوه تهیه طومار توسط معلمین دلسوز و یا حداقل با مسئولیت معلمین خوشنام است. گام بعدی تلاش برای تکرار تجربه کردستان در آذربایجان است.

20150408

 
 
 
RSS 2.0