دست مامورین جمهوری اسلامی از آستین ناسیونال شونیست ها بیرون آمده است

یونس شاملی 
 اخیرا در تهاجم به فعالین مدنی خلقهای غیرفارس در ایران صفحهء جدیدی در فیس بوک تحت عنوان "وطن فروش" فعال شده است. در اولین نگاه چنین به نظر میرسد که این صفحه از سوی ناسیونالیست شونیستهای فارس علیه فعالین مدنی خلقهای غیرفارس و برای اشاعه تهمت و افترا علیه آنان سازمان داده شده است. اما با اندکی نگاه به آرم این صفحه روشن میگردد که این صفحه توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برپا شده و ظاهرا از سنگر ناسیونالیست شونیست های مرکزگرا فعالین مدنی خلقهای غیرفارس در فیس بوک را آماج اتهامات بی اساس قرار داده است.

از سویی اندکی دقت به آرم این صفحه اینترنتی که تماما در سمت و سوی سیاستهای جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر حضور فعال هواداران و مامورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی در صفوف اعضای آن، کاسه کوزه این صفحه مردم فریب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را برهم میریزد و نشان میدهد که چگونه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خود را در پشت شعارهای واپسگرایانهء ناسیونال شونیست ها مخفی میدارد و از آن سنگر پوسیده فعالین مدنی این خلقها را مورد تهدید و ارعاب قرار میدهند.

 

آرم این صفحه، در ضدیت با آمریکا، انگلیس، اسرائیل و ترکیه سازمان یافته است. این درحالیست که ناسیونالیسم افراطی فارس در ایران در راستای دوستی با اروپا و آمریکا حرکت میکنند و منادیان این گرایش فکری در ایران خود را با روسیه و چین در تضاد می بینند. این در حالیست که در آرم صفحه اینترنتی "وطن فروش" ضدیتی با روسیه و چین به چشم نمیخورد، بلکه آنچه به روشنی دیده میشود مواضع ضد آمریکایی، ضد اسراییلی و ضد انگلیسی و حتی ضد ترکیه دولت جمهوری اسلامی است.

 

جالب تر دیگر اینکه متن توضیحی این صفحه با واژه های " به امید خـــــــــدا" آغاز میگردد. این درحالیست که جریان ناسیونالیست شونیست مرکزگرا در ایران یک جریان غیردینی است. اما منادیان صفحه مذکور به اصطلاح دیندار هستند!!

 

دقیقا به این علت من حرکت اخیر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای تخریب فعالین مدنی خلقهای غیرفارس را حرکتی در راستای تحکیم موقعیت استعماری (داخلی) و استبدادی حاکم بر مردم در ایران میدانم.

 

هشدار بعدی من به ناسیونالیستهای دو آتشه فارس و مرکزگرا در ایران و یا خارج از ایران است. این گرایش فکری بایستی تا این حد درایت داشته باشد که ارتجاع جمهوری اسلامی برای تحکیم مواضع خود از پل افکار و و اندیشه های آنان عبور نکند. و دقیقا به همین جهت خاطرنشان کردم که در فعالیت اخیر در فیس بوک؛ " دست مامورین جمهوری اسلامی از آستین ناسیونال شونیست ها بیرون آمده است".

20141101

RSS 2.0