انتفاضه دوم خلق ترک در آذربایجان جنوبی

   یونس شاملی

چند روز پیش برنامهء دیگری از مونیتور کانال 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تحقیر ملت ترک پخش گردید. برنامه ایی که در مدت بسیار کوتاهی بصورت گسترده موج اعتراض کاربران در شبکه های اجتماعی را برانگیخت. برنامه سخیف شبکه دو تحت عنوان "فیتیله" در 15 آبان پخش گردید و امروز 18 آبان انتفاضه دوم خلق ترک علیه  علیه نژادپرستی، علیه سیاست استعماری (داخلی) دولت فارسگرا و بغایت ارتجاعی ایران و برای حقوق ملی دئمکراتیک خود به مثابه انفجاری مردم ستم کشیده را به میادین و خیابانها در شهرهای مختلف آذربایجان و دیگر مناطق ترک نشین ایران (تهران، منطقه قشقایی و...) کشاند. 

وسعت اعتراض به روایت تصاویر و کلیپهای ویدئویی که امروز از شهرهای بزرگ و کوچک آذربایجان در شبکه های اجتماعی منتشر شده حکایت یک
انتفاضه دیگر در آذربایجان جنوبی را دارد. وسعت اعتراض در شرایط سرکوب وحشیانهء جمهوری اسلامی نشان از بی باکی مردم، اعتماد به نفس آنان، آمادگی برای مبارزه در جهت حقوق ملی و دمکراتیک خلق اسیر ترک در کشور ایران دارد. 
پخش برنامه بغایت سخیف "فیتیله" بی تردید یکی از رویکردهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در جهت تحقیر و تحمیق بیشتر خلق ماست. اما از سوی دیگر نیز بعضی از مقامات محلی و حتی مرکزی جمهوری اسلامی ظاهرا محتوی برنامه "فیتیله" را مورد انتقاد قرار میدهند. سیاستهای موزیانه و نژادپرستانه جمهوری اسلامی از یکسو تولید و پخش برنامه هایی از نوع "فیتیله" است و از سوی دیگر بسیج بعضی از مقامات کشوری در جهت تقبیح برنامه "فیتیله" برای ایجاد شبهه در میان مردم است. اما انتفاضه دوم خلق ترک در آذربایجان جنوبی پردهء سیاستهای مزورانه دولت فارسگرا و نژادپرست جمهوری اسلامی را درید و چهره این رژیم عقب مانده را با نیرنگ هایش برملا کرد.  
اولین قیام یا انتفاضه سراسری خلق ترک در تمامی شهرهای آذربایجان و دیگر شهرهای ایران در روزهای آغازین خرداد ماه سال 1385 (2006) به واقعیت پیوست. این قیام در اعتراض به چاپ کاریکاتور اهانت آمیز علیه ترک ها در روزنامه رسمی دولتی "ایران" تحت عنوان "چه کنیم که سوسکها سوسکمان نکنند؟" بروز کرد و جنبش خلق ترک در آذربایجان را وارد مرحله جدیدی کرد. اینک اما انتفاضه دوم خلق ترک ، با وجود بسیج بسیار وسیع نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در خیابان شهرهای مختلف آذربایجان، حداقل در همان وسعت قیام اول، چهره شهرهای آذربایجان را دستخوش تغییر جدی کرد و اعتراض مردم علیه سیاستهای نژادپرستانه و ضد ترکی در ایران را به مسئله روز ایران بدل کرد.

 

آغاز انتفاضه دوم خلق ترک در اعتراض به نفرت پراکنی و نژادپرستی دولت ایران، به تاریخ 18 آبان (9 نوامبر 2015) ثبت شد و آرزوی ما و هر انسان آزادهء دیگری استمرار انتفاضه دوم و گسترش بیش از پیش آن در آذربایجان و ایران تا عقب راندن جمهوری اسلامی است.

20151109

چرایی پخش برنامه های توهین آمیز علیه خلق ترک در تلویزیونهای دولتی ایران

  یونس شاملی
شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه کودک خود تحت عنوان "فیتیله" شنیع ترین اهانت ها را علیه خلق ترک ساکن در آذربایجان جنوبی و ایران روا داشت. 
اولین پرسشی که در ذهن هر بیننده آگاه چنین برنامه هایی خطور میکند، چرایی پخش چنین برنامه ایی در کانالهای تلویزیونی دولتی ایران است. اشل دیگر پرسش میتواند این استکه، با وجود اعتراضات وسیع خلق ترک به بی حقوقی ملی و فرهنگی خود در دو دهه گذشته، تهیه چنین برنامه های توهین آمیز علیه ترکها در تلویزیونهای دولتی ایران چه مقاصدی میتواند داشته باشد؟

 

در راهیافت پاسخ به این پرسش، میتوان به روشنی عنوان کرد که پخش چنین برنامه شنیع از یک تلویزیون دولتی نمیتواند صرفا به ابتکار شخصی یک تهیه کننده برنامه انجام گیرد. چرا که مسئولین پخش برنامه های تلویزیونی، به دلیل اهانت آشکار به خلقی، مانع از پخش چنین برنامه ایی میشوند. بنابراین پخش چنین برنامه هایی باید که از سوی مراجع قدرت دولتی که عمده ترین آن در شرایط کنونی ارگانهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی است مورد تایید و یا تاکید قرار گیرد. بنابراین بی هیچ تردیدی میتوان عنوان کرد که یکی از ارگانهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ابتکار عمل چنین برنامه ایی را در دست دارد و دقیقا به همین خاطر هم چنین برنامه ایی امکان تهیه و پخش یافته است. و اگر ارگانهای امنیتی دولت فارسگرای حاکم  در پس چنین برنامه ایی قرار دارد، بایستی مقاصد معینی نیز از پخش چنین برنامه هایی وجود داشته باشد.

 

مقاصد عمدهء ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی در پخش چنین برنامه هایی را میتوان چنین توضیح داد؛


یک: هدف اول، استمرار رفتار تحقیرآمیز و تشدید پروسه آسیمیلاسیون علیه خلق ترک (و دیگر خلقهای غیرفارس) ساکن ایران است. پخش چنین برنامه اهانت آمیز در شرایط کنونی از زاویه نگاه ارگانهای امنیتی رژیم متفاوت است. آنها می اندیشند که وسعت تاثیرگذاری این چنین برنامه ایی تمام ترکان ساکن ایران را چه در آذربایجان و چه در کل ایران دربرخواهد گرفت. در صورتیکه معترضین به این برنامه ها درصد بسیار کمی از این جمعیت را تشکیل خواهند داد. به بیان دیگر اگر این برنامه (و یا کارهایی دیگری از این نوع که نمونه اش نشر مطلبی تحقیر آمیز در چند سال پیش علیه ترکها در روزنامه رسمی "ایران" تحت عنوان "چه کنیم که سوسکها سوسکمان نکنند؟"بود) بتواند ذهنیت تحقیر و فرار از هویت ملی 30 ملیون انسان ترک را تامین کند، میتواند به بخش کوچکی از این جمعیت که نسبت به چنین برنامه هایی معترض اند، یک عذرخواهی از سوی تهیه کننده برنامه (همچنانکه تهیه کننده این برنامه عذرخواسته است) به مسئله اعتراض فیصله دهد و یا اگر اعتراضات وسیع بود، بازداشت تهیه کننده برنامه و یا با رفتارهایی از این قبیل و یا بالاخره با سرکوب اعتراضات، از گسترش دامنه آن جلوگیری کند.

 

دو: هدف بعدی سنجش افکار عمومی تودهء ترک و وسعت تمایلات خلق ترک در مبارزه علیه نژادپرستی و تلاش برای کسب حقوق ملی در ایران است. این گونه سنجش افکار عمومی البته که معمول نیست. اما روزنامه ها و تلویزیون های دولتی میتواند یکی از ابزار عمده این نظرسنجی قرار بگیرد.

 

سه: ارزیابی و حتی شناسایی نیروهای فعال ملی و مدنی در میان خلق ترک و در واکنش به چنین برنامه هایی میتواند یکی دیگر از مقاصد مطرح دولت ایران در ارزیابی توانایی مخالفان و در عین حال شناسایی آنان باشد و هست.

 20151108

برنامه فیتیله
https://www.youtube.com/watch?v=ThHTy_ZOJ2U

RSS 2.0